Vedtekter

Vedtekter Sandnes Fotoklubb

§ 1 Navn
Klubbens navn er Sandnes Fotoklubb, forkortes SFK. Klubben har base i Sandnes kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotointeresserte i Sandnes og omegn.
En søker dette ved:
* å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner
* å arrangere fotokonkurranser
* å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur
* å drive opplæring i fotografering og digital bildebehandling

§ 3 Paraplyorganisasjon
Klubben er tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi – NSFF.

§ 4 Medlemsskap
Klubben er åpen for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmer plikter å være medlem i NSFF gjennom klubben. Det er medlemsmøte den 2.torsdagen i
måneden, hvis ikke annet er kunngjort.

§ 5 Kontingent
Klubbåret følger kalenderåret. Kontingent fastsettes på årsmøtet, og betales innen 01. mars. Kontingent for NSFF er inkludert i prisen.
Nye medlemmer betaler ved opprettelse av medlemskap.
Prøvemedlemskap kan strekke seg til 2 påfølgende møter.
Medlemskap påbegynt etter august er halv årskontingent.
Det er halv pris for ungdom/studenter og pensjonister.

§ 6 Konkurranseregler
Det konkurreres hver måned. (Unntatt juli og desember).
I mars måned tar vi med bilder og besøker en annen klubb, og i oktober får vi besøk
fra en omkringliggende klubb. Det er KUN tillatt å delta med EGNE bilder.
Papirbilder kan tas med i valgfri størrelse. Vi anbefaler gjerne 30×45.
Prosjektorbilder må leveres på minnepinne senest 10 minutter etter at møtet har startet.
Det konkurreres i følgende kategorier: Fargebilder, svart/hvit bilder og prosjektorbilder.
Det kan tas med 3 bilder i hver kategori og 2 bilder i mars og oktober.

Det stemmes over hver kategori. 1. -2. og 3. plass.
Poeng: 1. plass = 10 p. 2.plass = 7 p. 3.plass = 5 p. Antatt: 3p. (Det gis poeng til ca.30%
av medtatte bilder.) Til slutt stemmes det over månedens bilde som gir 5 poeng i tillegg.

§ 7 Organisasjon
Klubben ledes av et styre med minimum 3 medlemmer, som velges på årsmøtet hvert år. Styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende varamedlem) er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Alle beslutninger protokollføres. Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder styre- og medlemsmøter.
Nestleder/sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter, årsmøter, og være klubbens arkivar.
Kasserer fører klubbens regnskap og medlemslister.
Klubbens midler skal settes i banken.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles.
Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtekt.

§ 9 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar, og senest innen utgangen av mars.
Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 10 dagers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1. januar.
På ordinært årsmøte behandles:
A. Valg av møteleder
B. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
C. Godkjenning av innkalling.
D. Styrets årsberetning
E. Regnskap
F. Kontingent
G. Budsjett
H. Innkomne forslag
I. Valg

§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.

 

Hits: 75